info@globe-travel.eu

Obveze agencije

OBVEZE AGENCIJE

 1. Agencija je dužna putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena ugovorom i skrbiti se o pravima i interesima putnika, u skladu sa poslovnim običajima u ovoj djelatnosti.
 2. Prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, organizator putovanja ili agencija posrednik stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, podastire mu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem, te mu predaje opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi mu paket putnog osiguranja i osiguranje od otkaza. Organizatora putovanja obvezuju podaci sadržani u promidžbenim materijalima ili programu osim ako se ugovaratelj putovanja nije drugačije dogovorio s organizatorom putovanja zbog toga što je u promidžbenom materijalu/programu bilo naznačeno da postoji mogućnost izmjene podataka, a što znači da su mjerodavni uglavci iz ovog ugovora, a što je razvidno iz ovog ugovora.

CIJENA

 1. Pri sklapanju ovog ugovora, ugovaratelj putovanja je dužan uplatiti 2/3 cijene, a preostali iznos cijene mora uplatiti najkasnije 30 dana prije početka putovanja, osim ako ovim ugovorom nije drugačije određeno, pa se ugovorne stranke mogu sporazumno dogovoriti o dinamici plaćanja.
 2. Ako je ugovaratelj sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao „last minute“ (putovanje u posljednji trenutak) ili po „fortuna sistemu“( uplaćuje se za hotel niže kategorije a koristi onaj više ako ima mjesta), tada putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje organizator putovanja ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga putnik nema pravo prigovora prema organizatoru putovanja.
 3. Ugovorne strane su suglasne da organizator putovanja ima pravo povišenja cijena iz ovog ugovora najkasnije do dvadeset dana prije početka putovanja ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge(u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znao niti mogao znati.
 4. Ugovaratelj putovanja ili putnik imaju pravo raskinuti ugovor o organiziranju putovanja ako bi povišenje uglavljene cijene iznosilo više od 10%. U tom slučaju ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete
 5. Putnik je dužan na zahtjev predstavnika organizatora putovanja prije započinjanja putovanja predočiti dokaz da je u cijelosti podmirio cijenu jer ako cijena nije plaćena putnik ne može započeti putovanje, osim ako ugovorne strane nisu drugačije uglavile.

 

OBVEZE ORGANIZATORA KOD IZMJENE/NEISPUNJENJA UGOVORENE USLUGE

 1. Ako organizator putovanja prije početka putovanja značajnije izmjeni program ili smještaj ili cijenu, dužan je o tome bez odgode obavijestiti putnika/ugovaratelja putovanja u pisanom obliku. U tom slučaju organizator putovanja može ponuditi putniku/ugovaratelju putovanja izmijenjeni ugovor uz naznačavanje izmjena kao i utjecaj tih izmjena na cijenu putovanja.
 2. Putnik/ugovaratelj putovanja u roku 2(dva) radna dana od dana primitka ponude iz točke 13. Ovog ugovora može prihvatiti izmijenjeni ugovor o organiziranju putovanja ili odbiti izmjene. Ako putnik/ugovaratelj  putovanja odbije izmjene, tada se raskida ugovor bez obveze putnika na naknadu štete i troškova. U tom slučaju  je organizator putovanja u obvezi vratiti uplaćeni dio cijene za korist putnika/ugovaratelja putovanja u roku  7(sedam) radnih dana od dana primitka obavijesti da se ne prihvaća ponuđeni zamjenski turistički aranžman.
 3. Ako putnik/ugovaratelj putovanja odbije prihvatiti izmijenjeni ugovor, tada može na prijedlog organizatora putovanja prihvatiti zamjenski turistički aranžman. Ovaj zamjenski turistički aranžman može organizator putovanja dostaviti putniku/ugovaratelju putovanja istovremeno s ponudom izmijenjenog ugovora (vidi točku 13. Ugovora). Putnik se očituje u roku 2(dva) radna dana od dana primitka ponude za zamjenski turistički aranžman glede prihvata zamjenskog turističkog aranžmana. Ako je cijena zamjenskog turističkog aranžmana niža tada je organizator putovanja dužan vratiti dio cijene za korist putnika u roku od 7 radnih dana računajući od dana prihvata zamjenskog turističkog aranžmana od strane putnika/organizatora putovanja. U slučaju prihvata zamjenskog turističkog aranžmana putnik/ugovaratelj putovanja nema nikakvih potraživanja prema organizatoru putovanja s bilo kojeg pravnog osnova osim prava na povrat dijela cijene ako zamijenjeni turistički aranžman ima nižu cijenu.
 4. Ako se putnik ogluši na ponudu organizatora putovanja iz točke 13 ovog ugovora, tada se smatra da nije prihvatio ponudu organizatora putovanja.
 5. Ako putnik/ugovaratelj putovanja odbije izmijenjeni program ili ne prihvati ponuđeni zamjenski turistički aranžman a ugovor o organiziranju putovanja je organizator putovanja morao izmijeniti zbog nastupa izvanrednih vanjskih okolnosti koje nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, tada putnik ima pravo na povrat uplaćene cijene, ali nema pravo na naknadu štete.
 6. Ako organizator putovanja izmijeni ovaj ugovor, a ne postoje izvanredne vanjske okolnosti koje je organizator putovanja mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, tada je organizator obvezan vratiti uplaćena sredstva putniku bez odgode. Dodatno, putnik ima pravo i na naknadu štete najviše u vrijednosti još jednog takvog aranžmana.
 7. Ako organizator putovanja nakon početka putovanja nije pružio veći dio uglavljenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati veći dio uglavljenih usluga, organizator putovanja može na svoj teret a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te ako je potrebno obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga.
 8. Ako nije moguće na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik ne prihvati izmjene iz opravdanih razloga, organizator putovanja dužan je na svoj trošak omogućiti putniku povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s tim suglasan, te je dužan nadoknaditi štetu koju je putnik pretrpio. Visina štete se utvrđuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela programa utvrđenih ugovorom o organiziranju putovanja. Organizator putovanja je dužan nadoknaditi ovu štetu putniku, u roku od 15 radnih dana od dana povratka putnika u mjesto polaska ili drugo mjesto s kojim se putnik suglasio, a na temelju završetka putovanja. Organizator prigovor rješava na način i u rokovima navedenim u čl. 27 ovog ugovora. Najviši mogući iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana, ako se radi o takvom neispunjenju dijela usluge koji bitno utječe na sadržaj programa.
 9. Ugovor o organiziranju putovanja se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke, a ugovaratelj putovanja uplatio u cijelosti cijenu aranžmana/usluge ili uplatio dio ugovorene cijene i osigurao neosporno plaćanje preostalog iznosa do ugovornog datuma. Ako ugovaratelj ne može osobno potpisati ugovor, ugovor se smatra obvezujućim nakon što putnik na obilježenom mjestu na internetu označi da je dao svoju suglasnost, a proizvodi pravne učinke kad agencija primi cijeli ugovoreni iznos cijene ili, ako je tako ugovoreno, primi uplatu dijela iznosa cijene i dokumentaciju kojom se osigurava uplata preostalog dijela iznosa do ugovorenog datuma.
 10. Organizator putovanja je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ovaj ugovor, ako nastupe vanjske i izvanredne okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi okolnosti da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za organizatora putovanja da ne sklapa ugovor o organiziranom putovanju. U tom slučaju putnik nema pravo na naknadu štete.

 

ODUSTAJANJE PUTNIKA

 1. Putnik može u svako doba pisanim putem potpuno ili djelomično raskinuti ugovor o organiziranju putovanja. Organizator je u promidžbenom materijalu/programu i/ili općim uvjetima putovanja odredio način obračuna naknade koju je dužan putnik/ugovaratelj putovanja platiti u slučaju raskida ugovora o organiziranju putovanja, a putnik/ugovaratelj putovanja potpisom ovog ugovora potvrđuje da je upoznat s ovim podacima.
 2. Ako je putnik spriječen započeti putovanje, tada može odrediti treću osobu da se umjesto njega koristi uglavljenim uslugama ako je o otme obavijestio organizatora putovanja pisanim putem. Organizator putovanja prihvatit će treću osobu imenovanu kao zamjenskog putnika, ako treća osoba ispunjava sve predviđene uvjete za putovanje, te ako ne postoje zakonske ili druge propisane prepreke koje onemogućuju treću osobu da putuje u određenu državu ili pravo treće države koja je destinacija putovanja ne opušta zamjenu putnika ili kao nije moguće izvršiti promjenu rezervacije.
 3. Prije početka putovanja treća osoba ili ugovaratelj putovanja/putnik dužni du organizatoru putovanja nadoknaditi sve dodatne troškove uzrokovane zamjenom putnika.

OBVEZE PUTNIKA

 1. Putnik je dužan obavijestiti agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih razloga traži određenu vrstu ishrane, boluje od kronične bolesti i sl.), a ove podatke agencija ne smije prosljeđivati trećim osobama osim onih koje su uključene u realizaciju programa, jer u protivnom se krši pravo na osobnost putnika.
 2. Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države u koju putuje. Putnik je dužan pridržavati se programa putovanja i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima, te surađivati sa predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja svih obaveza organizator putovanja otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu a putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koju bi upotrijebio svaki prosječan čovjek. Organizator putovanja ne odgovara za radnje putnika koji se tiču njegove osobne sigurnosti.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

 1. Ako putnik za vrijeme putovanja istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovorenih usluga, predstavnik organizatora putovanja ili davatelj usluge dužni su na prikladan način i u što kraćem roku riješiti taj prigovor ako je to moguće s obzirom na sadržaj prigovora. Ako to nije moguće putnik je dužan pribaviti potvrdu da je davatelju usluge ili predstavniku agencije izjavio prigovor koji se nije mogao zadovoljavajuće riješiti, pa putnik u roku od 8 dana po završetku putovanja ima pravo izjaviti pisani prigovor uz koji je dužan priložiti navedenu potvrdu. Sukladno članku 6. St. 3 Zakona o pružanju usluga u turizmu, (Nar. Nov., br. 130/17) obavještavamo cijenjene korisnike usluga da pisani prigovor mogu podnijeti: 1. Neposredno u prostorijama Turističke Agencije Globe Travel, Preradovićeva 30, Zagreb ili u sjedište poduzeća Fišerova 1, Zagreb ili na e-mail adresu: info@globe-travel.eu.  Ako organizator putovanja zaprimi prigovor nakon proteka 8 dana isti nije dužan razmatrati. Putnik izjavljuje prigovor pojedinačno. Organizator putovanja je dužan donijeti pismeno rješenje u povodu prigovora u roku od 14 dana po primitku istog. Organizator može odgoditi rok donošenja.
 2. odluke za daljnjih 14 dana radi prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora o čemu je dužan obavijestiti u pisanom obliku putnika podnositelja prigovora. Dok organizator putovanja ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe kao i arbitraže UHPA- e, a naročito davanja informacija u medije.
 3. Za slučaj spora uglavljuje se mjerodavnost hrvatskog prava stranke uglavljuju nadležnost suda prema sjedištu putničke agencije.