info@globe-travel.eu

Privola za davanje i obradu osobnih podataka

Privola za davanje i obradu osobnih podataka

Ovime slobodno i dbrovoljno potvrđujem i izražavam svoju suglasnost da društvo: GLOBE TRAVEL J.D.O.O. putnička agencija, Zagreb, Fišerova 1, Poslovnica broj 1 Preradovićeva ulica 30, Zagreb, OIB:13779256636 (U daljnjem tekstu „Voditelj zbirke osobnih podataka“) u svrhu izrade putovanja, ili bilo kojih drugih aktivnosti dgovorenih ugovorom o organizaciji putovanja, te marketinga, uključujući direktni marketing, istraživanje tržišta i bilo koje druge vrste reklamnih aktivnosti, prikuplja i obrađuje moje podatke na neodređeno vrijeme: titula, ime, spol, mjestu, radno vrijeme, adresa, broj telefona/telefaksa i adresu e-pošte (u daljnjem tekstu: „Osobni podaci“).

Suglasan/Suglasna sam da se Osobni podaci koriste u kombinaciji s podacima koji su zakonito već prikupljeneni od drugih izvora. Potvrđujem i izražavam svoju suglasnost da moji Osobni podaci budu dostupni i povezanim društvima u okviru Globe Travel j.d.o.o. Lista ovlaštenih primatelja redovno će se ažurirati i objavljivati na zaštićenoj stranici globe-travel.eu.

Ovim potvrđujem i izražavam svoju suglasnost da se moji podaci iznose iz države mog prebivališta, i to u bilo koju državu u kojoj se nalazi sjedište ili bilo koji drugi oblik lokalne prisutnosti bilo kojeg Ovlaštenog primatelja, bez obzira osigurava li ta država adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka.

Voditelj zbirke dužan je na moj zahtjev:

-dostaviti potvrdu o tome da li se osobni podaci obrađuju ili ne

– dati obavijest u obliku u Osobnim podacimačija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,

– omogućiti uvidu evidenciju zbirke osobnih podatakate uvid u Osobne podatke te njihovo prepisivanje,

-dopuniti, izmijeniti, ili brisati Osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka,

– dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnihpodataka sadržanih u zbirci osobnih podatakakoji se na mene odnose, a moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,

-dostaviti ispis podataka o Ovlaštenim primateljima mojih Osobnih podataka uključujući svrhu i pravni temelj za davanje Osobnih podatakana korištenje svakom Ovlaštenom primatelju,

-datu obavijest o logici bilo koje automatske obrade Osobnih podataka.

Zahtjev se može podnijeti u bilo koje doba putem slijedeće adrese elektroničke pošte: info@globe-travel.eu, a Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je o svom trošku udovoljiti zahtjevu u roku

 Dana od zaprimanja zahtjeva.

U slučajnom povlačenju privole u cijelosti, Voditelj zbirke osobnih podataka prestati će sa daljnjom obradojm podataka, te ih izbrisati iz zbirke osobnih podataka. U slučaju djelomičnog povlačenja privole, privola se može povući bilo u odnosu na davanje osobnih podataka bilo kojem ili svim Ovlaštenim primateljima, bilo u odnsou na iznošenje osobnih podataka u bilo koju ili sve države, osim države mog prebivališta, podošenjem zahtjeva.

Posljedica uskrate davanja Osobnih podataka bit će nemogućnost sudjelovanja u bilo kojim marketinškim i drugim promidžbenim aktivnostima, odnosno nemogućnost ostvarivanja koristi u vezi sa takvim aktivnostima.

 

Puno ime i prezime:

……………………………………………………………

Potpis davatelja Privole:

……………………………………………………………